Polecenie test

man test

Ostrzeżenie

Nie można skryptom nadawać nazwy test - nie będą działać!

test: test [wyrażenie]
  Evaluate conditional expression.
  
  Exits with a status of 0 (true) or 1 (false) depending on
  the evaluation of EXPR. Expressions may be unary or binary. Unary
  expressions are often used to examine the status of a file. There
  are string operators and numeric comparison operators as well.
  
  The behavior of test depends on the number of arguments. Read the
  bash manual page for the complete specification.
  
  File operators:
  
   -a FILE    True if file exists.
   -b FILE    True if file is block special.
   -c FILE    True if file is character special.
   -d FILE    True if file is a directory.
   -e FILE    True if file exists.
   -f FILE    True if file exists and is a regular file.
   -g FILE    True if file is set-group-id.
   -h FILE    True if file is a symbolic link.
   -L FILE    True if file is a symbolic link.
   -k FILE    True if file has its `sticky' bit set.
   -p FILE    True if file is a named pipe.
   -r FILE    True if file is readable by you.
   -s FILE    True if file exists and is not empty.
   -S FILE    True if file is a socket.
   -t FD     True if FD is opened on a terminal.
   -u FILE    True if the file is set-user-id.
   -w FILE    True if the file is writable by you.
   -x FILE    True if the file is executable by you.
   -O FILE    True if the file is effectively owned by you.
   -G FILE    True if the file is effectively owned by your group.
   -N FILE    True if the file has been modified since it was last read.
  
   FILE1 -nt FILE2 True if file1 is newer than file2 (according to
            modification date).
  
   FILE1 -ot FILE2 True if file1 is older than file2.
  
   FILE1 -ef FILE2 True if file1 is a hard link to file2.
  
  All file operators except -h and -L are acting on the target of a symbolic
  link, not on the symlink itself, if FILE is a symbolic link.
  
  String operators:
  
   -z STRING   True if string is empty.
  
   -n STRING
     STRING   True if string is not empty.
  
   STRING1 = STRING2
           True if the strings are equal.
   STRING1 != STRING2
           True if the strings are not equal.
   STRING1 < STRING2
           True if STRING1 sorts before STRING2 lexicographically.
   STRING1 > STRING2
           True if STRING1 sorts after STRING2 lexicographically.
  
  Other operators:
  
   -o OPTION   True if the shell option OPTION is enabled.
   -v VAR     True if the shell variable VAR is set.
   -R VAR     True if the shell variable VAR is set and is a name
           reference.
   ! EXPR     True if expr is false.
   EXPR1 -a EXPR2 True if both expr1 AND expr2 are true.
   EXPR1 -o EXPR2 True if either expr1 OR expr2 is true.
  
   arg1 OP arg2  Arithmetic tests. OP is one of -eq, -ne,
           -lt, -le, -gt, or -ge.
  
  Arithmetic binary operators return true if ARG1 is equal, not-equal,
  less-than, less-than-or-equal, greater-than, or greater-than-or-equal
  than ARG2.
  
  See the bash manual page bash(1) for the handling of parameters (i.e.
  missing parameters).
  
  Exit Status:
  Returns success if EXPR evaluates to true; fails if EXPR evaluates to
  false or an invalid argument is given.

Podpowiedź

Polecenie test czasami używane jako „Polecenie [ (nawias kwadratowy)”.

Składnia polecenia

test wyrażenie1 operator wyrażenie2

Polecnie test zwraca wartość 0 (true) jeśli warunek jest spełniony i wartość 1 (false) jeśli warunek nie jest spełniony. Wynik działania polecenia umieszczony jest w zmiennej specjalnej $?.

Podpowiedź

polecenie to może być także zapisane w postaci nawiasów kwadratowych (które są de-facto aliasem do polecenia test):

[ wyrażenie1 operator wyrażenie2 ]

Ostrzeżenie

Między nawiasami a treścią warunku muszą być spacje, inaczej skrypt nie wykona się poprawnie. Porównując dwa łancuchy znakowe oba muszą być w cudzysłowach!

Ostrzeżenie

W innych językach programowania false oznaczane jest wartością równą 0, natomiast true wartością różną od zera.

Testy na systemie plików

 • -b - plik istnieje i jest blokowym plikiem specjalnym
 • -c - plik istnieje i jest plikiem znakowym
 • -d - katalog istnieje
 • -e - plik istnieje
 • -f - plik istnieje i jest plikiem zwykłym
 • -h - plik istnieje i jest linkiem symbolicznym
 • -r - plik można czytać
 • -w - plik można zapisywać
 • -x : plik można wykonywać
 • plik1 -nt plik2 - plik1 jest nowszy od pliku2
 • plik1 -ot plik2 - plik1 jest starszy od pliku2

Testy na liczbach

 • -eq - równy (equal to)
 • -ne - różny (not equal to)
 • -lt - mniejszy niż (less than)
 • -le - mniejszy lub równy (less than or equal to)
 • -gt - większe niż (greather than)
 • -ge - większe lub równe (greather or equal to)

Testy na łańcuchach znakowych

 • = - równy
 • != - różny
 • < - pierwszy tekst alfabetycznie przed drugim
 • > - pierwszy tekst alfabetycznie za drugim
 • -n - wyrażenie ma długość większą niż 0
 • -z - wyrażenie ma zerową długość [ $x = „” ]

Więcej przykładów można znaleźć w dokumentacji systemowej (man test, man bash).

Przykłady użycia

#!/bin/sh
echo "Podaj login:"
read login

if [ "$login" != "kolorowy_mis" ]
then
    echo 'Dostep zabroniony, odejdz. '
else
    echo 'Witaj Kolorowy Misiu, jak mija Twoj dzien?'
fi

Skrypt przedstawiony powyżej zapyta użytkownika o imię i w zależności od opowiedzi wyświetli odpowiednie powitanie.

Ostrzeżenie

Pamiętaj, żeby zawsze otaczać zmienne znakiem cala (") - przynajmniej na początku swojej przygody z Bashem, w przeciwnym wypadku masz dużą szansę na to, że Twój skrypt będzie po prostu źle działał.

Objawia się to szczególnie przy niektórych wartościach zmiennej (np. dla pustej zmiennej, lub łancucha zawierającego w sobie spacje). Za takie a nie inne działanie odpowiada zmienna IFS ale nie tylko ona … - jest to temat poruszony w zagadnieniach zaawansowanych.