Polecenie . (kropka)

man .

.: . plik [argumenty]
  Wykonanie poleceń z pliku w bieżącej powłoce.
  
  Odczytanie i uruchomienie poleceń z PLIKU w bieżącej powłoce. Do
  znalezienia katalogu zawierającego PLIK używane są ścieżki zawarte
  w $PATH. Jeśli podane zostaną jakiekolwiek ARGUMENTY, stają się
  parametrami pozycyjnymi podczas uruchomienia PLIKU.
  
  Stan wyjściowy:
  Zwracany jest stan ostatnio wykonanego polecenia z PLIKU lub błąd, jeśli
  PLIKU nie udało się odczytać.

Przykłady użycia

Zamiast polecenia . lepiej skorzystać z polecenia source ponieważ jego użycie jawnie wskazuje intencję wykonania pliku w kontekście bieżącej powłoki.

Ostrzeżenie

Bardzo często osoby nie rozróżniają działania poleceń ./ i .. Ilustruje to poniższy przykład.
Komenda Opis działania
./a.sh
Jest to uruchomienie programu o nazwie a.sh znajdującego się w bieżącym katalogu (./)
. a.sh

Jest to wciągnięcie do bieżącej powłoki komend jakie sa zapisane w pliku a.sh (tak jakby były wpisane z klawiatury).

To jest odpowiednikiem wykonania polecenia source

johny@ThinkPad:~$ source a.sh