Polecenie declare

man declare

declare: declare [-aAfFgilnrtux] [-p] [nazwa[=wartość] ...]
  Ustawienie wartości i atrybutów zmiennej.
  
  Deklaracja zmiennych i nadanie im wartości. Jeśli nie podano NAZW,
  wyświetlane są atrybuty i wartości wszystkich zmiennych.
  
  Opcje:
   -f    ograniczenie akcji lub wyświetlania do nazw i definicji funkcji
   -F    ograniczenie wyświetlania tylko do nazw funkcji (oraz numeru
        linii i pliku źródłowego w przypadku diagnostyki)
   -g    tworzenie zmiennych globalnych w przypadku użycia w funkcji
        powłoki; w przeciwnym wypadku ignorowane
   -p    wyświetlenie atrybutów i wartości dla każdej NAZWY
  
  Opcje ustawiające atrybuty:
   -a    czyni NAZWĘ tablicą indeksowaną (jeśli są one obsługiwane)
   -A    czyni NAZWĘ tablicą asocjacyjną (jeśli są one obsługiwane)
   -i    nadaje NAZWIE atrybut `integer' (zmiennej całkowitej)
   -l    przekształca NAZWĘ na małe litery przy przypisaniu
   -n    czyni NAZWĘ odwołaniem do zmiennej o nazwie wskazanej przez wartość
   -r    czyni NAZWĘ tylko do odczytu
   -t    nadaje NAZWIE atrybut `trace'
   -u    przekształca NAZWĘ na wielkie litery przy przypisaniu
   -x    eksportuje NAZWĘ
  
  Użycie `+' zamiast `-' wyłącza podany atrybut.
  
  Zmienne z atrybutem `integer' mają obliczaną wartość arytmetyczną
  (jak w poleceniu `let') podczas przypisywania wartości.
  
  W przypadku użycia w funkcji `declare' czyni NAZWĘ lokalną, podobnie
  jak polecenie `local'. Opcja `-g' zmienia to zachowanie.
  
  Stan wyjściowy:
  Polecenie zwraca prawdę, chyba że podano błędną opcję lub wystąpi błąd.