Polecenia systemowe

Polecenia jakie sa często używane (zostaną opisane później):

 • passwd – zmiana hasła
 • id – sprawdzenie swoich danych
 • ls – wypisanie zawartości obecnego katalogu (ls ­la – wszystkie pliki, wszystkie informacje,
 • cat – wypisanie zawartości pliku
 • less – to samo, z możliwością przewijania (q – wyjście z less)
 • mkdir – utworzenie katalogu(rmdir – skasowanie katalogu)
 • cp <plik1> <plik2> – kopiowanie pliku (mv – przenoszenie pliku / zmiana nazwy)
 • rm – kasowanie pliku
 • chmod – zmiana atrybutów pliku (np. chmod u+xw nazwa – dodanie plikowi nazwa atrybutów do wykonywania i zmiany przez właściciela)
 • man – pomoc dla instrukcji (man 3 <instrukcja> ­ pomoc dla instrukcji języka C)
 • ./<nazwa> ­ uruchomienie wykonywalnego pliku z aktualnego katalogu
 • touch ­ „dotknięcie”pliku, w szczególności ustawienie daty modyfikacji, a jeżeli go nie ma to stworzenie pliku
 • wc – policzenie znaków, słów i linii w pliku
 • sort
 • uniq
 • diff
 • file
 • gzip
 • tar