Polecenie let

man let

let: let arg [arg ...]
  Obliczanie wyrażeń arytmetycznych.
  
  Obliczenie każdego argumentu ARG jako wyrażenia arytmetycznego. Obliczenia
  są wykonywane dla liczb całkowitych o stałej długości bez sprawdzania
  przepełnienia, jednakże dzielenie przez 0 jest przechwytywane i oznaczane
  jako błąd. Poniższa lista operatorów jest pogrupowana na poziomy
  operatorów o jednakowym priorytecie. Poziomy są wypisane w kolejności
  malejącego priorytetu.
  
    id++, id--   post-inkrementacja, post-dekrementacja zmiennej
    ++id, --id   pre-inkrementacja, pre-dekrementacja zmiennej
    -, +      jednoargumentowy minus, plus
    !, ~      logiczna i bitowa negacja
    **       potęgowanie
    *, /, %     mnożenie, dzielenie, reszta z dzielenia
    +, -      dodawanie, odejmowanie
    <<, >>     przesunięcie bitowe w lewo i w prawo
    <=, >=, <, >  porównanie
    ==, !=     równość, nierówność
    &        bitowe AND
    ^        bitowe XOR
    |        bitowe OR
    &&       logiczne AND
    ||       logiczne OR
    expr ? expr : expr
            operator warunkowy
    =, *=, /=, %=,
    +=, -=, <<=, >>=,
    &=, ^=, |=   przypisanie
  
  Jako operandy mogą występować zmienne powłoki. Nazwa zmiennej jest
  zastępowana w w wyrażeniu jej wartością (po konwersji do liczby
  całkowitej o stałej długości). Zmienna, aby mogła być użyta
  w wyrażeniu, nie musi mieć ustawionego atrybutu integer.
  
  Operacje są wykonywane wg. priorytetów operatorów. Najpierw są
  wykonywane podwyrażenia w nawiasach i mają one pierwszeństwo przed
  powyższymi priorytetami operatorów.
  
  Stan wyjściowy:
  Jeśli wartością ostatniego argumentu jest 0, let zwraca 1;
  w pozostałych przypadkach zwracane jest 0.

Podpowiedź

Do wykonywania obliczeń nie trzeba korzystać z polecenia let można posiłkować się standardową arytmetyką dostepną w powłoce.

Przykłady użycia

Polecenie let umożliwia operacje na liczbach stałoprzecinkowych w powłoce Bash.

#!/bin/bash

liczba1=5
liczba2=6
let wynik=liczba1*liczba2
echo "${wynik}"
johny@ThinkPad:~$ liczba1=5
johny@ThinkPad:~$ liczba2=6
johny@ThinkPad:~$ let wynik=liczba1*liczba2
johny@ThinkPad:~$ echo "${wynik}"
30