Polecenie local

man local

local: local [opcja] nazwa[=wartość] ...
  Definiowanie zmiennych lokalnych.
  
  Utworzenie zmiennej lokalnej o podanej NAZWIE i nadanie jej WARTOŚCI.
  OPCJA może być dowolną opcją przyjmowaną przez `declare'.
  
  Zmienne lokalne mogą być używane tylko w funkcji; są widoczne wyłącznie
  w funkcji, w której zostały zdefiniowanej, oraz jej potomkach.
  
  Stan wyjściowy:
  Zwracana jest prawda, chyba że podano błędną opcję, wystąpi błąd przy
  przypisaniu zmiennej lub powłoka nie wykonuje żadnej funkcji.

Podpowiedź

Zobacz także opis deklarowania zmiennych lokalnych oraz polecenie readonly

Przykłady użycia

Polecenie local pozwala tylko na deklarowanie zmiennych lokalnych np. w funkcjach.

function wyswietl() {
  local zmienna=1024
  echo "zmienna w funkcji: $zmienna"
  zmienna=22
  echo "zmienna w funkcji: $zmienna"
}

zmienna=10
echo "zmienna poza funkcja: $zmienna"
wyswietl
echo "zmienna poza funkcja: $zmienna"

Po uruchomieniu otrzymamy następujący wynik:

johny@ThinkPad:~$ bash test.sh
zmienna poza funkcja: 10
zmienna w funkcji: 1024
zmienna w funkcji: 22
zmienna poza funkcja: 10