Polecenie alias

man alias

alias: alias [-p] [nazwa[=wartość] ... ]
  Definiowanie i wyświetlanie aliasów.
  
  Bez argumentów `alias' wypisuje na standardowym wyjściu listę aliasów
  w postaci alias NAZWA=WARTOŚĆ.
  
  W przeciwnym przypadku definiowany jest alias dla każdej NAZWY, dla której
  podano WARTOŚĆ. Spacja na końcu WARTOŚCI powoduje, że podczas rozwijania
  tego aliasu podstawienie aliasów będzie przeprowadzone także dla
  następnego słowa.
  
  Opcje:
   -p    wypisanie wszystkich zdefiniowanych aliasów w formacie do
    ponownego użycia
  
  Stan wyjściowy:
  Polecenie alias zwraca prawdę, chyba że poda się NAZWĘ, dla której nie
  zdefiniowano aliasu.

Przykłady użycia

Polecenie alias umożliwia skrócenie wpisywania złożonych poleceń w terminalu. Dzięki użyciu aliasu możemy zapisać dowolną komendę pod nazwą, która będzie dla użytkownika łatwiejsza do zapamiętania, a nadal będzie wykonywała wcześniejsze zadania.

Aliasy są najcześciej zapisywane przez użytkowników w pliku ~/.bashrc (polecenie alias definiuje alias tylko na czas trwania sesji). Aliasy do komend to nie tylko wygoda, ale czasem także bezpieczesntwo np. można przysłonić polecenie rm aliasem: alias rm="rm -i" spowoduje to wykonanie polecenie rm w trybie interaktywnym (każde usunięci pliku musi być dodatkowo potwierdzone).

W skryptach aliasy nie sa zbyt użyteczne, bo są dosyć mocno ograniczone (nie można przekazywac parametrów do „środka” komendy).

Ostrzeżenie

Aliasy nie rozwijają się rekurencyjnie (same siebie) dlatego dla bardziej zaawansowanych operacji stosuje się funkcje.

johny@ThinkPad:~$ alias mk="mkdir"
johny@ThinkPad:~$ mk test
johny@ThinkPad:~$ ls -al test/
total 8
drwxrwxr-x 2 johny johny 4096 sty 04 20:10 .
drwxrwxr-x 9 johny johny 4096 sty 04 20:10 ..
johny@ThinkPad:~$ alias
alias l='ls -CF'
alias la='ls -A'
alias ll='ls -alF'
alias ls='ls --color=auto'
alias mk='mkdir'
johny@ThinkPad:~$ for i in 1 2 3 ; do mk a${i} ; done
johny@ThinkPad:~$ ls -adl a*
drwxrwxr-x 2 johny johny 4096 sty 04 20:13 a1
drwxrwxr-x 2 johny johny 4096 sty 04 20:13 a2
drwxrwxr-x 2 johny johny 4096 sty 04 20:13 a3