Pętla select

Słuzy do generowania prostych menu.

Z listy argumentów jest tworzone proste ponumerowane menu, każdej pozycji odpowiada kolejna liczba od 1 wzwyż.

Poniżej menu znajduje się znak zachęty (odpowiada za niego prompt zmiennej systemowej $PS3) gdzie wpisujemy cyfrę odpowiadająca wybranej przez nas pozycji w menu.

Jeśli nic nie wpiszemy i wciśniemy ENTER, menu będzie wyświetlone ponownie. To co wpisaliśmy zachowywane jest w zmiennej REPLY.

Gdy odczytane zostaje EOF (ang. End Of File) czyli znak końca pliku (CTRL + D) to select kończy pracę.

Pętla działa dotąd dopóki nie wykonane zostaje polecenie break lub return.

Podpowiedź

Sama pętla select nie jest często wykorzystywana w skryptach Bash - ponieważ do większości skryptów przekazuje się parametry z linii poleceń (bardzo rzadko robi się menu wyboru).

Pętla select bardzo często występuje w towarzystwie instrukcji case.

Przed dalszą analizą poniższej strony polecam zajrzeć do informacji o instrukcji case.

Składnia

select <zmienna> in <lista> ; do
 polecenie
done

Przykład

#!/bin/bash
PS3="+++? "
echo "Co wybierasz?"
select y in X Y Z Quit
do
 case $y in
  "X") echo "Wybrałeś X" ;;
  "Y") echo "Wybrałeś Y" ;;
  "Z") echo "Wybrałeś Z" ;;
  "Quit") exit ;;
  *) echo "Nic nie wybrałeś"
 esac
break
done

Najpierw zobaczymy proste ponumerowane menu, składające się z czterech elementów: X, Y, Z i Quit, teraz wystarczy tylko wpisać numer inetersującej nas opcji, a resztę zrobi instrukcja case. Polecenie break, które znajduje się w przedostatniej linii skryptu, kończy pracę pętli.

Wynik działania przykładu

Co wybierasz?
1) X
2) Y
3) Z
4) Quit
+++? 1
Wybrałeś X

Podpowiedź

Pętle taką można zostąpić pętlą while z warunkiem zawsze prawdziwym Pętla while jest opisana również w tym podreczniku.

PS3="+++? "
while [ 1 -eq 1 ] ; do
  echo "What next?"
  echo "1) X"
  echo "2) Y"
  echo "3) Z"
  echo "Q) Quit"
  echo -n $PS3
  read anwser
  case "${anwser^^}" in
    "1") echo "Wybrałeś X" ;;
    "2") echo "Wybrałeś Y" ;;
    "3") echo "Wybrałeś Z" ;;
    "Q") break ;;
    *) echo "Nic nie wybrałeś" ;;
  esac
done

Wynik działania przykładu

What next?
1) X
2) Y
3) Z
Q) Quit
+++?1
Wybrałeś X
What next?
1) X
2) Y
3) Z
Q) Quit
+++?Q

Ostrzeżenie

Zwróćmy uwagę na zawartośc polecenia case, nie ma tam już dobrze nam znanych literek (X, Y, Z). Są za to numerki 1, 2, 3 - pętli select używa się by uprościć sobie życie.

Praktyczny przykład

Ostrzeżenie

Poniższy skrypt przeznaczony jest dla dystrybucji Slackware wygeneruje menu składające się z listy Window Mangerów, po wybraniu konkretnej pozycji uruchomiony zostanie dany WM.

Oczywiście należy skrypt zmodyfikować pod kątem własnego systemu. Jeśli komuś odpowiada takie rozwiązanie, wystarczy utworzyć alias: alias startx="~/.ten_skrypt" i po ponownym zalogowaniu mamy po wpisaniu polecenia startx menu wyboru Window Managerów.

#!/bin/bash
echo ""
echo "[ JAKI WINDOW MANAGER URUCHOMIĆ? WYBIERZ CYFRĘ Z LISTY: ]"
echo ""
select l in BLACKBOX ENLIGHTENMENT GNOME ICEWM KDE MWM OPENWIN TWM WMAKER WYJŚCIE
do
 case "$l" in
  "BLACKBOX") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.blackbox > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "ENLIGHTENMENT") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.e > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "GNOME") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.gnome > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "ICEWM") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.icewm > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "KDE") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.kde > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "MWM") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.mwm > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "OPENWIN") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.openwin > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "TWM") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.twm > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "WMAKER") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.wmaker > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "WYJŚCIE") exit ;;
  *) startx $@
 esac
break
done

Elementy składowe listy w pętli select, noszą takie same nazwy jak wzorce w instrukcji case co umożliwia bardzo proste dopasowanie odpowiedzi i wykonanie odpowiednich poleceń.

Opis przykładu

 1. Na przykład chcemy uruchomić KDE, wybieramy więc z menu opcje o wyżej wymienionej nazwie,
 2. następnie polecenie cat nadpisuje nasz domowy plik .xinitrc, kopiując do niego zawartość pliku xinitrc zoptymalizowanego dla KDE, znajdującego się w katalogu: /etc/X11/xinit/xinitrc.kde, po czym wykonywane jest polecenie startx.

Podpowiedź

Komentarz odnośnie polecenia startx $@

Zmienna $@ to zmienna specjalna umożliwiająca przekazywanie do skryptu parametrów (startx to też skrypt powłoki), dzięki czemu możemy spokojnie stosować wszelkie parametry np. dwukrotne odpalenie X-ów: startx -- :0 na pierwszej konsoli i startx -- :1 na drugiej.

Gdy nie wpiszemy żadnych parametrów $@ jest pusta.

Podpowiedź

A co się stanie w przypadku gdy podczas wyboru Window Managera podamy większą cyfrę niż tą jaką ma ostatni element menu lub jakiś inny znak?

Uruchomiony zostanie ten WM, który ostatnio odpalaliśmy, odpowiada za to linia *) startx $@

Przykład poniżej powinien wyjaśnić sposób użycia jednej i drugiej instrukcji. Przykład został zmodyfikowany przez tłumacza na lepiej odpowiadający potrzebom tekstu:

#!/bin/bash

echo "***********************"
echo "Jakie zwierzęta lubisz najbardziej?"
select opcja in psy koty szczury zadne
do
  case "$opcja" in
    psy)
      echo "psy.... no fakt, są fajne"
      ;;
    koty)
      echo "e, koty są fałszywe..."
      ;;
    szczury)
      echo "tak, szczurki są cudowne..."
      ;;
    *)
      echo "skoro nie lubisz żadnych zwierząt"
      echo "to ja już sobie pójdę"
      break;
      ;;
  esac
echo "***********************"
done

Powyższy skrypt dzięki instrukcji select będzie pozwalał na wybór jednej z opcji, a następnie wyswietli tekst komunikatu odpowadający wybranej opcji. Dla 4 przypadku (zadne) została użyta instrukcja break, która przerywa działanie pętli select.

Tak więc możliwy jest wielokrotny wybór zwierząt pętla select zakończy się w momencie wyboru zwierzęcia, którego nie ma na liście (zadziała instrukcja break).

Podpowiedź

Wykonanie instrukcji break powoduje natychmiastowe zaprzestanie wykonywania ciała pętli, a kolejna iteracja pętli nie dochodzi do skutku .