Operacje arytmetyczne

Kiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia jakichś obliczeń można skorzystać z mechanizmu interpretacji wyrażeń arytmetycznych wbudowanego w Basha, obliczenia dokonywane są na liczbach całkowitych (tylko!!!), nie przeprowadzana jest kontrola przepełnienia (ang. overflow).

Podpowiedź

Wprawdzie jest możliwość napisania programu działającego na liczbach nie całkowitych, ale nie jest on wspierany bezpośrednio przez mechanizmy wbudowane w powłokę.

Składnia

$((wyrażenie))

lub

$[wyrażenie]

Przykład:

#!/bin/bash

echo $((8/2))

wynik=$[4*5/2]
echo "$wynik"

Przykład

#!/bin/bash

for pliki_html in `ls *.html` ; do
    numer=$((numer+1))
    echo "$numer. "
    echo $pliki_html
done

Wynikiem działania powyższego skryptu będzie ponumerowana lista wszystkich plików o rozszerzeniu .html, znajdujących się w bieżącym katalogu.

Podpowiedź

Do przeprowadzenia obliczeń można też skorzystać z polecenia let.